4

všetky komentáre (2)

Prehľad výnimiek zo zákazu vychádzania

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu:

 • do a zo zamestnania pre zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Potrebné je potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí výnimka v čase od 5.00 do 20.00 h. Výnimka sa vzťahuje aj na cestu na výkon podnikateľskej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná z domácnosti,
 • na obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne alebo prevádzky,

 • do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,

 • na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného od 5.00 do 20.00 h,

 • do lekárne,

 • na vykonanie PCR alebo antigénového testu a očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v čase od 5.00 do 20.00 h,

 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst v čase od 5.00 do 20.00 h,

 • na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný,

 • so psom a mačkou do vzdialenosti 500 metrov od bydliska, na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá a s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti,

 • na účel vycestovania do zahraničia a návrat späť,

 • do prírody vrátane individuálneho športu v rámci okresu, pričom pre Bratislavu sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sa možno pohybovať vo všetkých košických okresoch,

 • dieťaťa do jaslí, materských škôl, základných, stredných, vysokých a špeciálnych škôl od 5.00 do 20.00 h. Výnimka platí aj pre sprievod,

 • dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom od 5.00 do 20.00 h,

 • rodiča, inej oprávnenej osoby a dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, striedavej starostlivosti alebo na cestu na stretnutie sa s dieťaťom po dohode rodičov od 5.00 do 20.00 h,

 • osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby od 5.00 do 20.00 h,

 • na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby na vozíčku, alebo osoby, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, osoby so závažnou poruchou autistického spektra do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska od 5.00 do 20.00 h. Na vychádzke môže byť sám alebo s členom spoločnej domácnosti,

 • na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,

 • na cestu na orgán verejnej moci alebo na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie v čase od 5.00 do 20.00 h,

 • na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie v čase od 5.00 do 20.00 h,

 • na pracovný pohovor, výberové konanie, prijímacie konanie alebo uzavretie pracovnej zmluvy v čase od 5.00 do 20.00 h,

 • na cestu s dieťaťom do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska v čase od 5.00 do 20.00 h,

 • na individuálnu návštevu kostola od 5.00 do 20.00 h,

 • na návštevu do 26. novembra, ak sa začala pred 25. novembrom,

 • cestu späť z rekreácie,

 • na individuálnu rekreáciu alebo rekreáciu členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti,

 • na pobyt v prírode držiteľa poľovníckeho lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných,

 • na cestu na vybrané hromadné podujatia v čase od 5.00 do 20.00 h. Povolené sú podujatia súvisiace s výkonom práce v režime OP (očkovaný-prekonaný) s maximálne desiatimi osobami, bohoslužby, sobáše a krsty podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a poradných orgánov, ale aj ďalších zasadnutí podľa zákona, voľby, výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh vybraných športov a hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydanom po 24. novembri 2021.